ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิทยาการการจัดข้อมูล นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ระดับไหนที่ต้องไปให้ถึง" | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๗ และนิทรรศการเผยแพร่สื่อดิจิทัล ครั้งที่ ๕ | 60 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ กับโรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง | 56 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการศึกษา โดย Kasikorn Business Technology Group (KBTG) | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท โกลเล็ม เทรดดิ้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน Gwellness คลินิกกัญชาทางการแพทย์ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น PDPA in Action (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  | 70 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกสหกิจศึกษา | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) | 66 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด | 85 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ กับ สปป.ลาว | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย กิจกรรม Motion Graphic ด้วยโปรแกรม After Effect | 95 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ห้องเรียนราชมงคล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้บริหาร School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology (AIT) | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ห้องปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยกับตัวแทนจาก 12 มหาวิทยาลัย | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาหลักสูตร ทล.บ.นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 95 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอรูปแบบ รายการทีวี "ยุทธการปั้นนวัตกร SCI Channel" กับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง One31 | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างกรอบความร่วมมือทางวิชาการ/ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เครือข่ายโรงพยาบาลสิงห์บุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สกมช. กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม SCI รักษ์ทะเล | 76 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาวิชาชีพด้านโรงแรมและบริการ กับ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | 84 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : การสร้าง Google AppSheet | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | 60 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาเพื่อมีงานทำและคัดกรองอาชีพ ครั้งที่ 1 | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 58 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แถลงข่าวการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคสมทบ) สำหรับนักข่าว รุ่นที่ 1 | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อส่งผ่านผลงานวิจัยสู่สาธารณะ” | 73 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านการลงทุนให้กับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 73 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นนวัตกรรมการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง จัดโครงการอบรม “นักลงทุนมือใหม่” กับ 6 สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าชเรือนกระจก | 79 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) | 75 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมนักบัญชีไทย | 30 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM Day) | 82 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การพัฒนาต้นแบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการน้ำเพื่อการทำนาเชิงอุตสาหกรรมในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 88 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KBO) ประจำปี 2565 | 71 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เตรียมความพร้อมส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 66 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ เข้าร่วมโครงการ TRM (Talent Resourse Management) ประจำปี 2565 | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โน๊ตน้องแนนทรานสปอร์ตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม Startup Thailand League | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น Start up Entrepreneurs ในอนาคต | 67 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร | 83 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 87 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1795 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7804 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14118 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ