⚙️โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้วยการทดสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร วิศวกรรมธรณีฟิสิกส์และการทดสอบแบบไม่ทำลายในงานโครงสร้างพื้นฐาน

SDG4

⚙️โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้วยการทดสอบแบบไม่ทำลาย

หลักสูตร วิศวกรรมธรณีฟิสิกส์และการทดสอบแบบไม่ทำลายในงานโครงสร้างพื้นฐาน

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อสนองประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้วยการทดสอบแบบไม่ทำลายหลักสูตรวิศวกรรมธรณีฟิสิกส์และการทดสอบแบบไม่ทำลายในงานโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Reskill/Upskill/Newskill) ให้มีความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ลักษณะการฝึกอบรม เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในงานโครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานชั้นนำของประเทศ ตลอดจนให้คำปรึกษาสำหรับปัญหาและกรณีศึกษาต่างๆ ที่ผู้เข้าอบรมนำเสนอ กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี มี อาจารย์ชนะรบ วิชาลัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 บรรยายในหัวข้อพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการทดสอบแบบไม่ทำลาย/อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสำรวจทดสอบด้วยการสัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Electrical Resistivity Survey) การสำรวจด้วยการยั่งความลึกด้วยคลื่นเรดาห์ (Ground Penetration Radar,GPR) การสำรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Survey/Utilites locator)

กิจกรรมในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือนการหักเหแบบสะเทือน และด้วยการวิเคราะห์คลื่นผิว(Reflection,Reflection Seismic Surveys,MASW) การสำรวจอุทกศาสตร์ (Hydrographical Survey)และธรณีฟิสิกส์ใต้น้ำ(Marine/underwater geophysical Survey)กรณีศึกษาการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

          ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน มีการทดสอบผู้เข้าร่วมโครงการหลังการอบรม     ผู้ผ่านการทดสอบได้รับมอบเกียรติบัตรในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้วยการทดสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตรวิศวกรรมธรณีฟิสิกส์และการทดสอบแบบไม่ทำลายในงานโครงสร้างพื้นฐาน ผลสำรวจความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น (SDGs) นับว่าเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 4(Quality Education) โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใต้สังกัดคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อ 4.3.3 (Vocational training events (lifelong learning) ของบุคคลทั่วไป ภายนอกมหาวิทยาลัย

ข้อมูลจาก : พรพรรณ  สุขก้อน

จัดทำโดย : ดารุณี เวียงแกสินทรัพย์Tag : #วศsdg4.3.2 #4.3.3

หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

81 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 135 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1843 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7852 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14166 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ