⚙️โครงการจัดทำแผนที่ทางอากาศเพื่อประยุกต์ใช้การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ

SDG4

    ⚙️โครงการจัดทำแผนที่ทางอากาศเพื่อประยุกต์ใช้การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหารายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อสนองประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้ และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สนองพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับชุมชนและสังคม จึงได้จัดโครงการจัดทำแผนที่ทางอากาศเพื่อประยุกต์ใช้การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทักษะการสร้างภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับและการสร้างระบบสารสนเทศการปฏิบัติจริง และการประยุกต์ใช้ ลักษณะการอบรม จะเป็นบรรยายและฝึกปฏิบัติการภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศ วัดผลผู้เข้าอบรม กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 คน โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ อาคาร 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี มีอาจารย์ยอดชาย สิงห์ทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมในวันที่ 10 กันยายน 2565 บรรยายในหัวข้อ การใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV/การสำรวจรังวัดด้วยเทคโนโลยี RTK GNSS Network และฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องสำรวจด้สวยเทคโนโลยี RTK GNSS Network/การใช้เครื่องสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV

กิจกรรมในวันที่ 11 กันยายน 2565 เป็นการฝึกปฏิบัติหัวข้อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแปลผลภาพถ่ายทางอากาศ ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 และหัวข้อการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2

           ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน มีการทดสอบผู้เข้าร่วมโครงการหลังการอบรมผู้ผ่านการทดสอบได้รับมอบเกียรติบัตรในการฝึกอบรมจัดทำแผนที่ทางอากาศเพื่อประยุกต์ใช้การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ ผลสำรวจความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น (SDGs) นับว่าเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 4(Quality Education) โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใต้สังกัดคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 4.3.3 (Vocational training events (lifelong learning) ของบุคคลทั่วไป ภายนอกมหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลจาก : พรพรรณ  สุขก้อน

จัดทำโดย : ดารุณี เวียงแกสินทรัพย์Tag : #วศsdg4.3.1 #4.3.2 #4.3.3

58 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 129 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1837 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7846 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14160 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ