⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี(U2T for BCG)

SDG17

⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี(U2T for BCG) 

          ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสถาบันอุดมศึกษาไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงานของบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG พัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของตำบล ให้แก่ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ในอดีตมีพื้นที่กว้างขวางมากเข้าไปในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม การปกครองขึ้นตรงกับอำเภอบางบัวทอง ต่อมาได้แยกพื้นที่ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม พร้อมกับขึ้นการปกครองกับกิ่งอำเภอไทรน้อย และได้เลื่อนฐานะเป็นอำเภอไทรน้อย และยังได้แบ่งแยกพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นตำบลราษฎร์นิยม ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครอง 11 หมู่บ้าน มีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ 1. วัดสโมสร เป็นวัดที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ ตามประเพณีชาวไทยเชื้อสายมอญเป็นประจำทุกปี ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านหม่อมแช่ม ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 2. วัดปลายคลองขุนศรี เป็นวัดที่จัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านปลายคลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยสินค้าที่ขึ้นชื่อของตำบลไทรใหญ่ ได้แก่ 1. ใบบัวบกทอดกรอบ 2. ขนมไทยแม่บ๊วย สำหรับสินค้าใบบัวบกทอดกรอบเป็นสินค้าที่มีการนำมาพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายแล้วจนเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อและมีผู้รู้จักจำนวนมาก ผู้ดำเนินโครงการจึงต้องการจะผลักดันให้สินค้าที่มีชื่อเสียงในตำบลไทรใหญ่ได้รับการพัฒนาซึ่งได้แก่ ขนมไทยแม่บ๊วย โดยประวัติของขนมไทยแม่บ๊วยเริ่มจากที่เกษตรกรมีสวนมะพร้าวเป็นของตนเอง และมีฝีมือในการทำขนมจึงเกิดการพัฒนาเป็นการประกอบอาชีพขายขนมไทย (แม่บ๊วย) จำหน่ายให้กับคนในตำบลไทรใหญ่และตำบลใกล้เคียง รับทำขนมงานเทศกาลต่างๆ จากกระบวนการผลิตขนมทำให้เกิดของเสียจากการทำขนมหลักๆ ได้แก่ เปลือกไข่ ผู้ดำเนินโครงการจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการโดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เปลือกไข่สารพัดประโยชน์ เรียนรู้วิธีการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกวิธี ลดปัญหาขยะที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขึ้นและยังสามารถสร้างรายได้จากวัสดุเหลือทิ้ง กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาช่องทางการขายขนมไทยแม่บ๊วย เป็นการเพิ่มช่องทางการขายขนมไทยแม่บ๊วยเพื่อให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data: TCD) ในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ข้อมูล โดยการพัฒนาโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลไทรใหญ่ จ.นนทบุรี ตรงกับเป้าหมายตาม SDGs เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all) ในประเด็นที่ 8.2 การส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยกิจกรรมที่ดำเนินการมีการส่งเสริมช่องทางการขายออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มยอดขายและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และเป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็น การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในประเด็นที่ 12.4 ลดของเสียโดยกระบวนการ reuse และ recycle มีการนำของเสียจากกระบวนการผลิตขนมไทยมาก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างรายได้และลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมได้แก่ 1. อบต.ไทรใหญ่ 2. ชุมชนวัดสโมสร 3. ผู้ประกอบกิจการขนมไทยแม่บ๊วย รายละเอียดแต่ละกิจกรรมมี ดังนี้

          กิจกรรมที่ 1 โครงการเปลือกไข่บดสารพัดประโยชน์ ต.ไทรใหญ่ จ.นนทบุรี เรียนรู้วิธีการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกวิธี ลดปัญหาขยะที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขึ้นและยังสามารถสร้างรายได้จากวัสดุเหลือทิ้ง ทำการสำรวจข้อมูลพื้นที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ลงพื้นที่สำรวจ ศึกษาปัญหาขยะที่เกิดจากการทำขนมไทย ศึกษาประโยชน์จากเปลือกไข่และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการที่จะจัดทำ จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำผลิตภัณฑ์ ดำเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ รวมถึงวางแผนช่องทางการจัดจำหน่าย นอกจากนี้จัดทำป้ายโฆษณาสินค้าให้แก่ร้านที่จัดจำหน่าย และจัดจำหน่ายทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเปลือกไข่ มีดังนี้ 1. เปลือกไข่สารพัดประโยชน์ 2. ดินแคคตัสพร้อมปลูก 3. จุลินทรีย์เปลือกไข่

          กิจกรรมที่ 2 โครงการการพัฒนาช่องทางการขายขนมไทยแม่บ๊วย ต.ไทรใหญ่ จ.นนทบุรี ให้ความรู้ในการจัดทำช่องทางการขายออนไลน์ จัดอบรมในหัวข้อเรื่องช่องทางการขายออนไลน์แก่ผู้ที่สนใจ ทางคณะผู้จัดทำโครงการได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การตลาดออนไลน์ โดย คุณรัตติยา อุบลบาน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดออนไลน์ บ.ภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ จำกัด ให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นวิธีการขายผ่านช่องทางต่างๆ ผ่านทางออนไลน์และการลงโฆษณาให้เป็นที่น่าสนใจและ อยู่ในกระแส รวมถึงเทคนิคในการตัดต่อและการวิดีโอต่างเพื่อลงโฆษณา เป็นต้น จากการจัดโครงการการพัฒนาช่องทางการ ขายขนมไทยแม่บ๊วย ต.ไทรใหญ่ จ.นนทบุรี วันเสาร์ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน กศน. ตำบลไทรใหญ่ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จำนวน 24 คน ผลจากการประเมินความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ มาก

          กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data: TCD) ในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ข้อมูล ของต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ผลการดำเนินกิจกรรมสามารถรวบรวมและอัพเดทข้อมูลรวมได้ 500 ข้อมูลตามกำหนด

          กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ (U2T&ECT) จัดขึ้นในวันที่ 5-9 ก.ย. 2565 ดำเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของ ศส.ปชต. ต.ไทรใหญ่ การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

         ตลอดระยะเวลากิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 24 คน และจากผลสำรวจความพึงพอใจพบว่าผู้เข้าร่วม      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น (SDGs) นับว่าเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 17 (Partnerships for the Goals) เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG พัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของตำบล โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใต้สังกัดคณะ สถาบัน และส่วนงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื่นข้อ 8 (Decent Work and Economic Growth) ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการส่งเสริมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ข้อมูลจาก : พรพรรณ  สุขก้อน

จัดทำโดย : ดารุณี เวียงแกสินทรัพย์Tag : #วศsdg17.4.3 # 17.2.2

102 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 132 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1840 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7849 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14163 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ