⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลลำโพ (U2T for BCG) Tambon Lumpo

SDG17

⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลลำโพ (U2T for BCG) Tambon Lumpo

          ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสถาบันอุดมศึกษาไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงานของบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ตำบลลำโพ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ และหน่วยงานราชการภายในพื้นที่

           จากการสำรวจข้อมูล และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ดังแสดงภาพที่ 1) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ โดยมีผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์ผู้จัดการตำบล และสมาชิกโครงการU2T พบว่าผู้ประกอบ ข้าวเกรียบ Farmmy yummy และ ผู้ประกอบการขนมปังอบกรอบ Ban Cake A Roi ทั้งสองผลิตภัณฑ์มีความต้องการที่จะพัฒนาป้ายสินค้าหรือโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์

          จากปัญหาและศักยภาพดังกล่าว โครงการนี้จึงมีแนวคิดในการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบ Farmmy yummy และขนมปังอบกรอบ Ban Cake A Roi ที่สอดคล้องต่ออัตลักษณ์ของพื้นที่ และนำไปสู่การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และทำการตลาดช่องทางออนไลน์เพื่อยกระดับสินค้าโดยการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการ และการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน  โดยมีรูปแบบการกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1) การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น 2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เป็นนอัตลัษณ์ของท้องถิ่น 3) วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และ 4) การทำการตลาดช่องทางออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีอาจารย์ผู้จัดการตำบล จากสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ อาจารย์เบญจวรรณ ปานแม้น อาจารย์กมลวรรณ แสงธรรมทวี อาจารย์วราภรณ์ บุตรจันทร์ อาจารย์พรชัย โลหะพิริยกุล  และอาจารย์ณัชชา โลหะพิริยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสมาชิกของโครงการ บรรยายในหัวข้อ การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เป็นอัตลัษณ์ของท้องถิ่น จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2565 เป็นการอบรมในหัวข้อ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เป็นอัตลัษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งมีคุณลัคนา ผากา และคุณ กัญญ์ณภัค ทรัพย์สมบูรณ์ เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์ผู้จัดการตำบล จากสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ อาจารย์เบญจวรรณ ปานแม้น อาจารย์กมลวรรณ แสงธรรมทวี และอาจารย์วราภรณ์ บุตรจันทร์ รวมทั้งสมาชิกของโครงการU2T และผู้ประกอบการทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณจิรฐา ทองเรืองณฑาดา และคุณกิตติพงษ์ กระดิ่งสาย ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานของรัฐอันได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ    เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบ Farmmy yummy ยอดขายสินค้าต่อเดือน 68,250 บาท ต้นทุนการผลิต 39,000 บาท กำไรสุทธิ 29,250 บาท หรือคิด ROI 47.46%

และขนมปังอบกรอบ Ban Cake A Roi ยอดขายสินค้าต่อเดือน 45,500 บาท ต้นทุนการผลิต 31,850 บาท กำไรสุทธิ 13,650 บาท หรือคิด ROI 22.15%

กิจกรรมที่ 4 การทำการตลาดช่องทางออนไลน์   

 

   

          ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15 คน็(Partnerships for the Goals) จากกิจกรรมโครงการของตำบลลำโพดังกล่าวสามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal) ได้แก่ 1) Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  2) Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน 3) Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน 3) Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อ 8 (Decent Work and Economic Growth) พัฒนาส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการส่งเสริมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ขอขอบคุณ

- ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบ Farmmy yummy และขนมปังอบกรอบ Ban Cake A Roi  คุณกิตติพงษ์ กระดิ่งสายและคุณจิรฐา ทองเรืองณฑาดา ตำบลลำโพ จังหวัดนนทบุรี

- นายสมศักดิ์ โขงรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลจาก : พรพรรณ  สุขก้อน

จัดทำโดย : ดารุณี เวียงแกสินทรัพย์Tag : #วศsdg17.4.3 # 17.2.2

60 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 126 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1834 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7843 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14157 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ