⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลหนองเพรางาย (U2T for BCG) Tambon Nong Phrao Ngai

SDG17

⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลหนองเพรางาย (U2T for BCG) Tambon Nong Phrao Ngai           

         ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสถาบันอุดมศึกษาไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงานของบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG พัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของตำบล ให้แก่ ประชาชน กลุ่มเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทศบาลตำบลหนองเพรางาย จังหวัดนนทบุรี โดยรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย การออกแบบสินค้า/บริการ การพัฒนาสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่อย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์/บริการที่พัฒนาจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ น้ำมันนวดคลายเส้นและศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรบ้านจันทร์โสม กิจกรรมที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์/บริการที่พัฒนาจำนวนไม่น้อยกว่า2 กิจกรรม คือ (1) การพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน (2) เทคนิคการทำสื่อ การวางแผนการขายช่องทางตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (3) การฝึกอบรมแบบอภิปรายถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านจันทร์โสม และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data: TCD) ในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ข้อมูล สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บ้านจันทร์โสม หมู่ 2 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมในวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย โดยมีผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้จัดการตำบล U2T และสมาชิก เพื่อเข้าพบในการขอความร่วมมือกับทางหน่วยงานและประชามสัมพันธ์กิจกรรม รวมถึงการประสานงานประชาชนในตำบลหนองเพรางายในการจัดกิจกรรม (U2T for BCG) ตำบลหนองเพรางาย

กิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ บ้านจันทร์โสม หมู่ 2 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวเมติญา ไถเหี้ยม ผู้จัดการตำบล U2T และสมาชิก จัดกิจกรรมการพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อให้ความรู้ด้านสินค้า ทางเลือกในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ข้อกำหนดการมาตรฐานผลิตภัณฑ์เตรียมความพร้อม เพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณชมภูนุช หอมหวาน บรรยายในหัวข้อการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน

กิจกรรมที่ 2 ในวันที่ 8 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมออนไลน์บรรยายเทคนิคการทำสื่อ การวางแผนการขายช่องทางตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ความรู้ด้านการทำสื่อการขายสินค้าในช่องทางตลาดออนไลน์ กลยุทธ์ช่องทางการตลาด และกลุ่มเป้าหมายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้รับเกียรติจากคุณปภาวิน สุธีวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดออนไลน์ และนำผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดคลายเส้นสมุนไพรจันทร์โสม ทำเทคนิคการทำสื่อออนไลน์

กิจกรรมที่ 3 ในวันที่ 10 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมโครงการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรบ้านจันทร์โสมเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ของชุมชน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมติญา ไถเหี้ยม ผู้จัดการตำบล (อาจารย์สาขาสถาปัตยกรรม) เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ รับข้อเสนอแนะแนวทางในการออกแบบพื้นที่ปลูกสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 

กิจกรรมในวันที่ 15 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมเปิดโครงการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรบ้านจันทร์โสม ได้รับเกียรติจาก นายสงกรานต์ อยู่เย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นางวัฒนา เอมเสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 นางลัดดาวัลย์ บุญปาล ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาจารย์เมติญา ไถหี้ยม ผู้จัดการตำบล เพื่อเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ และเปิดกิจกรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ในศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรบ้านจันทร์ ให้กับประชาชนในชุมชน

          ตลอดระยะเวลากิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20 คน และจากผลสำรวจความพึงพอใจพบว่าผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น (SDGs) นับว่าเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 17 (Partnerships for the Goals) เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG พัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของตำบล) โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใต้สังกัดคณะ สถาบัน และส่วนงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อ 8 (Decent Work and Economic Growth) การพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการส่งเสริมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ขอขอบคุณ

- คุณนางลัดดาวัลย์ บุญปาล ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองเพรางาย จังหวัดนนทบุรี สำหรับอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดกิจกรรม

- นายเชิดชัย แสงศรี รองนายก อบต.เทศบาลตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สำหรับการประสานงาน และอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลหนองเพรางาย

ข้อมูลจาก : พรพรรณ  สุขก้อน

จัดทำโดย : ดารุณี เวียงแกสินทรัพย์Tag : #วศsdg17.4.3 # 17.2.2

66 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 97 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1805 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7814 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14128 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ