⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลหางน้ำสาคร (U2T for BCG) Tambon Hang Nam Sakhon

SDG17

⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลหางน้ำสาคร (U2T for BCG) Tambon Hang Nam Sakhon              

          ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ โดยการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสถาบันอุดมศึกษาไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มและรักษาระดับการจ้างงานของบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 16 กันยายน 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG พัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของตำบล ให้แก่ ประชาชน กลุ่มเกษตร และเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาท โดยงานนิทรรศการ ประกอบด้วย การพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่อย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์/บริการที่พัฒนาจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ แหนมเห็ดและพัฒนาการจัดทำก้อนเห็ดนางฟ้า กิจกรรมที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์/บริการที่พัฒนาจำนวนไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม คือ การผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าตำบลหางน้ำสาครและการผลิตแหนมเห็ดนางฟ้าตำบลหางน้ำสาคร และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data: TCD) ในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ข้อมูล สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมในวันที่ 3 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมการผลิตแหนมเห็ดนางฟ้าตำบลหางน้ำสาคร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล คำปัญญา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานการผลิตแหนมเห็ดนางฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา บรรยายในหัวข้อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด การออกแบบสถานที่ผลิตอาหาร และการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองด้านมาตรฐานอาหาร

กิจกรรมในวันที่ 4 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าตำบล หางน้ำสาคร ได้รับเกียรติจาก คุณโสภณ บุญธรรม เกษตรผู้เพาะปลูกเห็ดนางฟ้าตำบลเขาท่าพระ บรรยายในหัวข้อทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประกอบก้อนเห็ด การบรรจุก้อนเห็ด และการผลิตก้อนเห็ด สาธิตเกี่ยวกับการผสมส่วนประกอบก้อนเห็ด และฝึกปฏิบัติการบรรจุก้อนเห็ด และการผลิตก้อนเห็ด

            ตลอดระยะเวลากิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 คน และจากผลสำรวจความพึงพอใจพบว่าผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น (SDGs) นับว่าเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 17 (Partnerships for the Goals) เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG พัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของตำบล) โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใต้สังกัดคณะ สถาบัน และส่วนงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนายั่งยืนตลอดจนรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื่นข้อ 8 (Decent Work and Economic Growth)  ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการส่งเสริมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ขอขอบคุณ

- คุณสรัญญา คำโฉม ฟาร์มเห็ด เลขที่ 109/13 หมู่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำหรับอำนวยความสะดวกเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจัดทำก้อนเห็ดและแหนมเห็ดตำบลหางน้ำสาคร

- คุณสมเกียรติ บุญทอง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำหรับอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลหางน้ำสาคร

ข้อมูลจาก : พรพรรณ  สุขก้อน

จัดทำโดย : ดารุณี เวียงแกสินทรัพย์Tag : #วศsdg17.4.3 # 17.2.2 #

78 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 120 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1828 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7837 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14151 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ