การปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

SDG4

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติและสังคม อีกทั้งยังมี   พันธกิจที่สำคัญด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  สังคม โดยมีการจัดกิจกรรมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  จึงได้จัดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาออกให้บริการทางวิชาการแก่สังคมชุมชน เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติและกำลังคนด้านวิชาชีพ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมประกอบด้วย บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์เล็ก/รถจักรยานยนต์ บริการทาสี และเชื่อมซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ผศ.ดร.คมสันต์ งามขำ รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณาจารย์ และนักศึกษา  จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ นายกเทศบาลตำบลวังยาง รับฟังวัตถุประสงค์

ตลอดระยะเวลากิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์ พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20 คน นักศึกษา จำนวน  34  คน ประชาชนที่เข้ารับการบริการ จำนวน 168 คน บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากผลสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ เรื่องบุคลากรและนักศึกษาออกให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ในระดับ มากที่สุด เรื่อง เสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติและกำลังคนด้านวิชาชีพ ในระดับมากที่สุด เรื่อง พัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในระดับ มากที่สุด โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 รูปภาพเพิ่มเติม : -

Tag : #คอsdg4.3.2 # คอsdg4.3.3 # คอsdg4.3.4

หน่วยงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมข้อมูลจาก : รมิดา พิมพ์สี


53 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 94 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1802 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7811 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14125 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ