โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบอัตโนมัติ ( Automation System) คอ

SDG4

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสู่การสร้างผู้ประกอบการ และสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” และสนองต่อความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาประเทศ จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบอัตโนมัติ (Automation System) เมื่อวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2565 เพื่อให้บุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีศักยภาพอันเป็นการ Re-skill - Up-skill ของบุคลากร และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต ให้แก่บุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น  ณ  ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบอัตโนมัติ (Automation System)   คณาจารย์ จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาเทคนิคศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 25 คน มีคนเข้าร่วมโครงการจริงจำนวน 27 คน iบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

จากการสำรวจความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ของหลักสูตรไปใช้งานได้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความทันสมัยของหลักสูตรกับสภาพการในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก ซึ่งได้รับความร่วมมือกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ บริษัท เน็กซ์ เจน คอนซัลแทน จำกัดรูปภาพเพิ่มเติม : -

Tag : #คอsdg4.3.1 # คอsdg4.3.3

หน่วยงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมข้อมูลจาก : รมิดา พิมพ์สี


89 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 108 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1816 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7825 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14139 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ