โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยี Smart Farm (คอ)

SDG7

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ส่งเสริมนักวิจัยในการทำงานวิจัยด้านการบูรณาการพื้นที่ชุมชน คณะผู้วิจัยได้ทำการวิจัยระบบให้น้ำผักในโรงเพาะปลก ด้วยโครงข่ายเซ็นเซอร์แบบแบ่งโซนร่วมกับพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย์ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยี Smart Farm เมื่อที่ 24-25 มิถุนายน 2565  เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเกษตรบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานักศึกษา/นักเรียน ในการประยุกต์ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีคู่กับเกษตรกรรม และสร้างนักศึกษา/นักเรียน แกนนำทางเทคโนโลยีการเกษตร ให้กับครู  นักเรียน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการลงพื้นที่การทำวิจัยร่วมกับชุมชน การให้ความความรู้จัดการและควบคุมสภาวะแวดล้อมพื้นที่ปลูกด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ การใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การยกระดับคุณภาพการผลิตผักปลอดภัยและอินทีย์ให้เข้าสู่มาตรฐาน GAP สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีอาจารย์วิชัย นระมาตย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาสาชาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ศูนย์สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยี Smart Farm ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 30 คน บรรลุเป้าหมายทีกำหนดไว้ คณะทำงานมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กิจกรรมดังกล่าว เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย์เป็นอย่างมากรูปภาพเพิ่มเติม : -

Tag : #คอsdg7.4.1 # คอsdg7.4.2 # คอsdg7.4.3

หน่วยงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมข้อมูลจาก : รมิดา พิมพ์สี


60 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 103 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1811 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7820 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14134 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ