คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทดสอบวัดระดับทางการศึกษา ติวสอบ O-net โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

SDG4 SDG17

         

                    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทดสอบวัดระดับทางการศึกษา (ติวสอบ O-net) ในรายวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม ระหว่างวันที่ 4 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 (ทุกวันเสาร์และอาทิตย์) ซึ่งการทดสอบวัดระดับทางการศึกษา O-net เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

                    การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทดสอบวัดระดับทางการศึกษา (ติวสอบ O-net) เป็นการจัดกิจกรรม    ติวสอบ O-net ให้กับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา    โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี อาจารย์กันตวีร์ เวียงสิมา อาจารย์ดุจดาว เจริญผล อาจารย์จากสาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) อาจารย์นัทธี เพชรบุรี อาจารย์จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์ อาจารย์ชาสินี สำราญอินทร์ อาจารย์จากสาขาวิชาภาษา (ไทย) อาจารย์วาสนา มะลินิน อาจารย์นิสาชล ตรีไพบูลย์  อาจารย์ชนิดาภา กระแจะจันทร์  อาจารย์จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มาร่วมติวให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอุทัย โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” และโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เข้าร่วมเตรียมความพร้อมทดสอบวัดระดับทางการศึกษา (ติวสอบ O-net)

                     โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 460 คน  ซึ่งการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทดสอบวัดระดับทางการศึกษา (ติวสอบ O-net) พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น (SDGs) นับว่าเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 17 (Partnerships for the Goals) โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใต้สังกัดคณะ และโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 4 (Quality Education)

     รูปภาพเพิ่มเติม : ไพลิน ฉิมฉวี

Tag : #ศศsdg4.3.4 #ศศsdg17.2.2

หน่วยงาน : ศิลปศาสตร์ข้อมูลจาก : นริศรา มหะหมัด , ไพลิน ฉิมฉวี


86 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 100 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1808 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7817 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14131 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ