การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำทิ้งภายในมหาวิทยาลัย

SDG6 SDG14

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์กาญจนา พิศาภาค หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะทำงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำทิ้ง บริเวณอาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทุกสิ้นเดือน และได้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ต่อกองกลาง งานบริการ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อมูลไปบูรณาการด้านการสนับสนุนการอนุรักษ์น้ำนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นต้นแบบศึกษาดูงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพและการจัดการน้ำทิ้งให้กับประชาชนและหน่วยงานอื่นได้

 Tag : #วทsdg6.5.1 # วทsdg6.5.3 # วทsdg14.4.1

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : สุมล มีโภคกิจ และคณะ


71 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 123 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1831 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7840 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14154 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ