คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า

SDG4 SDG17

                    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ที่ทันสมัยให้แก่ศิษย์เก่า เป็นศูนย์กลางให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตและวิชาความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

       

                    การจัดโครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า เป็นการจัดโครงการให้กับศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ และเจ้าของช่อง TikTok "The paper crowns" คุณโสภณ จงบริบูรณ์ มาบรรยายในหัวข้อ "ปั้นเงินร้อย เป็นเงินล้าน" โดยการใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถเปลี่ยนจากเงินร้อยเป็นเงินล้านได้ พร้อมแชร์เคล็ดลับ เทคนิคการสร้าง Content เทคนิคการถ่ายภาพให้สินค้าน่าสนใจ  การสมัครใช้งาน TikTok shop การขายสินค้าบน TikTok ระบบหลังบ้าน TikTok shop Facebook Page การสร้างรายได้จาก Facebook page การยิงโฆษณา ระบบหลังบ้าน Facebook Page  และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและหารือเรื่องการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นการให้ความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีในการสร้างรายได้ในยุคสมัยใหม่ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์

                    โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 70 คน  ซึ่งการจัดโครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น (SDGs) นับว่าเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 17 (Partnerships for the Goals) โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 4 (Quality Education)

 รูปภาพเพิ่มเติม : ไพลิน ฉิมฉวี

Tag : #ศศsdg4.3.2 #ศศsdg17.4.3ข้อมูลจาก : นริศรา มหะหมัด , ไพลิน ฉิมฉวี


96 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 117 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1825 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7834 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14148 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ