คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์1 (อีพีซี) จำกัด

SDG7 SDG17

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดร. เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำทีมผู้บริหารร่วมพิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 1 (อีพีซี) จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ภายใต้เจตนารมณ์ที่สอดคล้องกันซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างตระหนักถึงบทบาท และคุณูปการของการพัฒนาทางวิชาการด้านการศึกษา นวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานที่มุ่งเน้นพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร การลดการใช้ไฟฟ้า การบริหารพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ และคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานต่อไป
Tag : #วทsdg7.4.1 # วทsdg7.4.3 # วทsdg17.2.5

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : กานดาวดี โนชัย และคณะ


100 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 102 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1810 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7819 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14133 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ