โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลโพนางดำออก จังหวัดชัยนาท

SDG4 SDG17

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามมติคณะรัฐมนตรี  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสถาบันอุดมศึกษา ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มและรักษาระดับการจ้างงานของบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จึงได้ดำเนินโครงโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลโพนางดำออก จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 27-28, 30-31 สิงหาคม 2565 และวันที่ 10-11 และวันที่  13-14 กันยายน 2565  เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า รองรับการย้ายกลับถิ่นฐานของประชาชนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งมีรากฐานการผลิตเดิมในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ากล่องใส่ไข่เค็มและช่องทางการตลาด กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์พัดจักสานมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  โดยมี ดร. ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา  เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 30 คน บรรลุเป้าหมายทีกำหนดไว้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กิจกรรมดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้จาการเข้าร่วมโครงการมาสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ในช่วงว่างงานหรือหลังการเก็บเกี่ยว โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นTag : #คอsdg4.3.4 # คอsdg17.4.3

หน่วยงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมข้อมูลจาก : รมิดา พิมพ์สี


67 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 118 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1826 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7835 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14149 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ