คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

SDG4 SDG17

                    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เล็งเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงาน โดยถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการเป็นอย่างมากเพราะทุกหน่วยงานมีความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคล องค์กร ชุมชน ฯลฯ ซึ่งพบว่าการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานและการเขียนหนังสือราชการ จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 โดยเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่าแก่สังคมเป็นระยะเวลา 8 ปี เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนหนังสือราชการ และเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำหนังสือราชการและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมชมพูพูนพิชญ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

กิจกรรมในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้ภาษาไทยในราชการ” และหัวข้อ “เทคนิคการพิมพ์หนังสือราชการ” โดยมีอาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร และ อาจารย์รัมภ์รดา กองช้าง อาจารย์สาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

                    โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 37 คน ซึ่งแบ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผลความพึงพอใจพบว่าผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น (SDGs) นับว่าเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 17 (Partnerships for the Goals) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การให้ความรู้ด้านวิชาชีพอันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 4รูปภาพเพิ่มเติม : ไพลิน ฉิมฉวี

Tag : #ศศsdg4.3.1 #ศศsdg4.3.2 #ศศsdg4.3.3 #ศศsdg17.2.1 #ศศsdg17.2.2

หน่วยงาน : ศิลปศาสตร์ข้อมูลจาก : นริศรา มหะหมัด , ไพลิน ฉิมฉวี


96 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 115 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1823 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7832 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14146 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ