คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น “เครื่องดื่มเพื่ออาชีพ”

SDG4

                    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่เป็นความต้องการแรงงานทางด้านอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นความต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก จึงดำเนินการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น “เครื่องดื่มเพื่ออาชีพ” ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ช่อง Youtube  Faculty of Liberal Arts RUS คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตลอดเดือนตุลาคม 2565 ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจการเรียนผสมเครื่องดื่ม มีความสามารถและทักษะการผสมเครื่องดื่มแบบต่าง ๆ สนใจงานทางด้านการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์ และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

         

                    โดยกิจกรรมเป็นการสอนผสมเครื่องดื่มในเมนูต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์รามณรงค์ นิลกำแหง ในการสอนและสาธิตการผสมเครื่องดื่มในเมนูต่าง ๆ ได้แก่ นมชมพู กาแฟนมสด และโกโก้นมสด ขั้นตอน วิธีการทำ และส่วนผสมของการทำเครื่องดื่มในแต่ละเมนู เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์อาชีพ ตลอดจนขั้นตอนการตกแต่งหน้าเครื่องดื่ม เป็นการเพิ่มมูลค่าในตัวเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะเฉพาะวิชาชีพ ทำให้มีพื้นฐานทางด้านวิชาชีพและสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการด้านการผสมเครื่องดื่ม เทคนิคและวิธีการเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นการจัดทำวีดีโอและอัพโหลดลง Youtube ช่อง Faculty of Liberal Arts RUS เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้

                   จากการดำเนินโครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น (SDGs) นับว่าเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 4 (Quality Education) โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น “เครื่องดื่มเพื่ออาชีพ” อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไปรูปภาพเพิ่มเติม : ไพลิน ฉิมฉวี

Tag : #ศศsdg4.3.1 #ศศsdg4.3.2 #ศศsdg4.3.3

หน่วยงาน : ศิลปศาสตร์ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.youtube.com/@facultyofliberalartsrus/videos

ข้อมูลจาก : นริศรา มหะหมัด , ไพลิน ฉิมฉวี


96 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 110 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1818 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7827 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14141 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ