โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษ ที่ 21 ในหลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล หัวข้อ DSM กับการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

SDG4

หัวข้อย่อย ภาวะผู้นำสำหรับการทำงานในโลกยุคดิจิทัล

ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ในหลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล หัวข้อ DSM กับการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หัวข้อย่อย ภาวะผู้นำสำหรับการทำงานในโลกยุคดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการทำงาน และนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณศรียา เอียดเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษัทโออิชิ เทรดดิ้งจำกัด พร้อมด้วยทีมงานผู้ช่วยวิทยากรจากบริษัทโออิชิ เทรดดิ้งจำกัด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องกิจกรรมและห้องบรรยาย (17042) อาคาร 17 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 


หัวข้อย่อย การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

หลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ในหลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล หัวข้อ DSM กับการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หัวข้อย่อย การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างบุคลิกภาพสู่การทำงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชลลดา ทวีคูณ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องกิจกรรมและห้องบรรยาย (17042) อาคาร 17 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี


 

 Tag : #วทsdg4.3.1

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : พรยุทธ สายัณต์ และคณะ


53 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 99 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1807 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7816 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14130 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ