โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์  (AI and Robotics Programming) ตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital Thailand 4.0)

SDG4


อาจารย์ตะวัน ขุนอาสา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ (AI and Robotics Programming) ตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital Thailand 4.0) จัดโดย  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นนทบุรี ซึ่งมีมีบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 20 ราย และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโต้เมชั่น ซิตเต็ม จำกัด ให้ความรู้เรื่อง การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์แบบมืออาชีพ โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และประโยชน์สูงสุด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 17073 อาคาร 17 ชั้น 7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 

 

 Tag : #วทsdg4.3.1

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : พรยุทธ สายัณต์ และคณะ


39 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 122 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1830 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7839 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14153 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ