โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๗ และนิทรรศการเผยแพร่สื่อดิจิทัล ครั้งที่ ๕

SDG4 SDG17

     

 

 ดร.เจษฎา  จันทร์ผา คณบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย  ชวรางกูร รองคณบดี  อาจารย์ชัชฎา  ชวรางกูร ผู้ช่วยคณบดี และคณะทำงาน จัดโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ เทศกาลภาพยนตร์สั้น "สุวรรณภูมิ" ครั้งที่ 7 และ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้าน Digital ครั้งที่ 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 320320 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาคณาจารย์และผู้สนใจ มีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและคณาจารย์ โดยเปิดรับผลงานจากสถาบันการศึกษาภายนอกและรวบรวมตีพิมพ์เป็นเอกสารประกอบการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ซึ่งเป็นผลงานวิชาการลักษณะหนึ่ง กิจกรรมนี้เกิดจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ที่จะพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน จากสาขาวิชาทางด้าน  การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เจ้าภาพ
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และได้รับผลงานจากภาคเครือข่ายเพิ่มเติมจาก สถาบันการศึกษาอื่นได้แก่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยานเรศวร
และโรงเรียนวัดป่าคา ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รวมผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง สำหรับการนำเสนอในกิจกรรม ได้แก่ ภาพยนตร์สั้น, ภาพยนตร์ Animation, ภาพยนตร์สารคดี ทั้งสิ้น 63 เรื่อง และผลงานสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลจำนวน 21 ผลงาน โดยได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมชมจำนวนมาก

 

                 

                 

                 

 

 Tag : #วทsdg4.3.1 # วทsdg17.4.2

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ และคณะ


61 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 112 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1820 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7829 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14143 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ