คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

SDG7 SDG17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการสนับสนุนนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันในการ ฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง ในวิชาชีพด้านการจัดการและโลจิสติกส์ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมถึงแนวทางในการยกระดับการพัฒนาหลักสูตร Premium Couse เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

 



Tag : #บทsdg17.2.1

หน่วยงาน : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ข้อมูลจาก : นาตยา และอดิศัย วรรธนะภูติ


93 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 107 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1815 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7824 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14138 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ