SDG
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทำสื่อดิจิทัลด้วยแขนกลอัตโนมัติ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี U2T ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๗ และนิทรรศการเผยแพร่สื่อดิจิทัล ครั้งที่ ๕ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ กับโรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการศึกษา โดย Kasikorn Business Technology Group (KBTG) | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท โกลเล็ม เทรดดิ้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน Gwellness คลินิกกัญชาทางการแพทย์ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น PDPA in Action (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกสหกิจศึกษา | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ กับ สปป.ลาว | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย กิจกรรม Motion Graphic ด้วยโปรแกรม After Effect | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ห้องเรียนราชมงคล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้บริหาร School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology (AIT) | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยกับตัวแทนจาก 12 มหาวิทยาลัย | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาหลักสูตร ทล.บ.นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอรูปแบบ รายการทีวี "ยุทธการปั้นนวัตกร SCI Channel" กับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง One31 | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างกรอบความร่วมมือทางวิชาการ/ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เครือข่ายโรงพยาบาลสิงห์บุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สกมช. กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 115 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1823 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7832 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14146 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ