SDG
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาวิชาชีพด้านโรงแรมและบริการ กับ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมนักบัญชีไทย | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM Day) | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KBO) ประจำปี 2565 | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เตรียมความพร้อมส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ เข้าร่วมโครงการ TRM (Talent Resourse Management) ประจำปี 2565 | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โน๊ตน้องแนนทรานสปอร์ตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม Startup Thailand League | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น Start up Entrepreneurs ในอนาคต | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Hackathon 2022 | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ U2T for BCG ตำบลบ้านเลน ทีม Cha-Wa Banlen เป็นตัวแทนจากภาคกลางตอนบนเข้าร่วมแข่งขัน รอบ National Hackathon | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงผลงานจากโครงการ U2T for BCG | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิร่วมกับเครือข่ายการวิจัยจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 86 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1794 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7803 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14117 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ