ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Hackathon 2022 | 66 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ U2T for BCG ตำบลบ้านเลน ทีม Cha-Wa Banlen เป็นตัวแทนจากภาคกลางตอนบนเข้าร่วมแข่งขัน รอบ National Hackathon | 90 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงผลงานจากโครงการ U2T for BCG | 89 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เกษตรอยุธยาถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ตู้อบไล่น้ำมันพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน้ำพริกผัดปลาดุกฟูสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน | 77 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิร่วมกับเครือข่ายการวิจัยจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 76 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า | 96 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น       | 172 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายพัฒนากำลังคนรองรับนวัตกรรมรถ EV | 52 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำเกษตรยั่งยืน | 56 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาใช้ประโยชน์จากบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรยั่งยืน | 61 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ) | 38 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา"พาน้องทัศนา - ชมพู" | 51 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา”ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลวังยาง” | 55 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา workshop "การปลูกผักเคลด้วยวัสดุปลูกทดแทนดิน” | 84 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา workshop "การปลูกผักเคลและการแปรรูปผักเคลเป็นอาหารสุขภาพ” | 43 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วอินทรีย์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน” | 68 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา วิจัยเรื่อง “การสำรวจแมลงศัตรูนาข้าวและความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของต้นและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อแมลงที่พบ” | 67 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ตู้อบไล่น้ำมันพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน้ำพริกผัดปลาดุกฟูสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน | 57 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ร่วมงานแถลงข่าวงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน | 87 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน | 36 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิเพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับบุคลากร | 41 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร | 57 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาจัดอบรมหลักสูตรการทำขนมปังไส้ต่างๆ | 55 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาจัดอบรมหลักสูตรแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ | 37 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการแปรรูปมันเทศ | 36 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการออกแบบและใช้งานบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ | 57 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ประสานพลังชุมชน ขับเคลื่อนมาตรฐานอาหาร ศูนย์การผลิตอาหารฮาลาล | 53 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา อบรมและเป็นที่ปรึกษาการแปรรูปเห็ดฟางในการประกวดระดับภาคของโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 48 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สารเคมีในอาหาร” | 47 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา อบรมการแปรรูปเห็ด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและอาชีพเสริมให้กับโรงเรียนวัดดาวคะนอง | 64 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา อบรมมาตรฐานจีเอพี (GAP) ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงอย่างยั่งยืน | 58 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ RUS Social Engagement Show & Share 2023 | 85 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฎิบัติ | 41 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก | 33 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา | 27 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ MOU ทางวิชาการ 29 โรงเรียน | 30 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Transformation” | 37 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 | 64 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 213 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร | 126 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรองรับการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ | 96 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพ | 123 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน | 115 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ประกาศนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล | 141 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 46 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 53 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ร่วมกับชุมชนตำบลคลองโคน อนุรักษ์ทะเลและชายฝั่งโดยการปลูกป่าชายเลน | 138 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์และชุมชนป่าชายเลนคลองโคน จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล | 223 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 47 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลโดยการทำประมงทะเลพื้นบ้านและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งป่าชายเลนคลองโคน | 328 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 103 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1811 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7820 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14134 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ