SDG
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น       | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายพัฒนากำลังคนรองรับนวัตกรรมรถ EV | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำเกษตรยั่งยืน | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาใช้ประโยชน์จากบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรยั่งยืน | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิเพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับบุคลากร | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ RUS Social Engagement Show & Share 2023 | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฎิบัติ | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ MOU ทางวิชาการ 29 โรงเรียน | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Transformation” | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรองรับการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพ | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU | ? ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมส่งผลงานนวัตกรจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมสีเขียวด้วยการท่องเที่ยวยั่งยืนตามแนวคิด BCG | ? ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 105 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1813 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7822 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14136 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ